ALGEMENE VOORWAARDEN LISELOTTE KOLTHOF

VERSIE 01-09-2019


1. Identiteit Opdrachtnemer

Liselotte Kolthof

Handelend onder de naam: Liselotte Kolthof

Telefoonnummer: 0031 612 891 140

E-mail: L.Kolthof@hotmail.com

KvK-nummer: 63080877


2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij Opdrachtnemer, zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten aan een (rechts)persoon, verder te noemen “Opdrachtgever”, die zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen. 

2.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van Opdrachtnemer en eventuele andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen. 

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.

2.4 Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na Schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door Opdrachtnemer haar bezwaren niet Schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gemeld. 

2.5 Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.6 Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.


3. Definities

Consument betekent iedere natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen;

Dienstverlening betekent de diensten aangeboden door Opdrachtnemer;

Hulppersoon betekent de natuurlijk persoon waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt; 

Opdrachtgever betekent iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die een Overeenkomst met Opdrachtnemer is aangegaan althans hiertoe voornemens is;

Opdrachtnemer betekent Liselotte Kolthof;

Overeenkomst betekent de Schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort Dienstverlening, Opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten voor Opdrachtgever;

Schriftelijk betekent op schrift, per e-mail, via de website van Opdrachtnemer of langs een andere tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt;


4. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen door Opdrachtnemer te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door Opdrachtgever is aanvaard.

4.2 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand hetzij door het ondertekenen en retourneren door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegezonden offerte hetzij door het ondertekenen en retourneren door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging, hetzij met de Schriftelijke instemming op de door Opdrachtnemer toegezonden offerte. 

4.3 Partijen komen de duur, het tarief en nadere voorwaarden in de Overeenkomst overeen. 


5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijke medewerking te verlenen voor de correcte en tijdige uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever draagt zorg voor adequaat systeembeheer, zodat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht geen hinder ondervindt of schade lijdt van een gebrekkig werkend systeem. Dat wil in ieder geval zeggen dat elektrisch materieel op een eventueel door Opdrachtgever aangewezen locatie voldoende aansluitpunten bevat voor een goede uitvoering van de opdracht en voldoet aan de desbetreffende norm aangegeven door een CE-markering of keurmerk zoals NEN.

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde gegevens. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken aan Opdrachtgever na uitvoering van de Overeenkomst retourneren.

5.3 Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend dienstverlener uitvoeren. Opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden door een ander uit te laten voeren.

5.4 Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als fatale termijn.

5.5 Alle verplichtingen aan de zijde van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever hebben te gelden als een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan het resultaat van de door haar uitgevoerde en/of uit te voeren verplichting(en) niet garanderen.


6. Prijs en betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd welke is gebaseerd op de werkelijk door Opdrachtnemer bestede tijd vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd door haar tijdens de uitvoering van Overeenkomst gemaakte onkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De tarieven worden jaarlijks aangepast. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen. De urenregistratie van Opdrachtnemer is dwingend bewijs van de door Opdrachtnemer bestede en gefactureerde tijd, tegenbewijs door Opdrachtgever is niet mogelijk.

6.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de tarieven te verhogen indien sprake is van gewijzigde wetgeving. 

6.3 Opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte vergoeding binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever heeft niet het recht zich met betrekking tot de verplichting tot betaling van de factuur op opschorting beroepen. Zodra de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever terstond een rente van 6% per maand over de verschuldigde hoofdsom inclusief omzetbelasting, en een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke laatste ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief omzetbelasting bedraagt, met een minimum van € 200,00.

6.4 De in rekening gebrachte prijs is terstond opeisbaar als Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever komt te overlijden of wordt ontbonden, Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld, of na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer andere omstandigheden ter kennis komen die Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen.

6.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten tot de door Opdrachtnemer verlangde zekerheid door Opdrachtgever is gegeven.


7. Klachten

7.1 Opdrachtgever dient de verrichte werkzaamheden en van Opdrachtnemer ontvangen stukken c.q. prestaties direct op juistheid en volledigheid te controleren en eventuele klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de verrichte werkzaamheden c.q. ontvangst van de stukken, Schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Daarna vervallen de haar mogelijk ter zake toekomende rechten, waaronder doch niet uitsluitend het recht op nakoming en schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. 

7.2 Het zonder protest behouden of betalen van facturen betekent dat Opdrachtgever instemt met de juistheid van de verrichte werkzaamheden en het gefactureerde bedrag, waaronder wordt begrepen de in rekening gebrachte tijdsbesteding, tarieven en onkosten.

7.3 Indien Opdrachtgever een klacht tijdig kenbaar heeft gemaakt, zoals beschreven in artikel 7.1, treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.


8. Overmacht

8.1 Van overmacht in de zin van artikel 75 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek aan de zijde van Opdrachtnemer is sprake, indien Opdrachtnemer wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) uitblijven van tijdige levering van toeleveranciers van Opdrachtnemer, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan Opdrachtnemer gebruikmaakt, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) oorlog, (vi) werkbezetting, (vii) werkstaking, (viii) algemene vervoersproblemen en (ix) de onbeschikbaarheid van (één of meer personeelsleden van) Opdrachtnemer om wat voor reden dan ook, waaronder in ieder geval ziekte.

8.2 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met deze periode.

8.3 Indien door overmacht de leveringstermijn meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer en Opdrachtgever over en weer tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden. Een en ander laat onverlet dat Opdrachtgever wel is gehouden tot schadevergoeding bij ontbinding voor in ieder geval de werkzaamheden die opdrachtnemer reeds heeft verricht. 


9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer op al hetgeen Opdrachtnemer in de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, ontwerpen, processen, modellen en domeinnamen blijven berusten bij Opdrachtnemer en mogen door Opdrachtgever slechts worden gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Opdrachtgever zal geen enkele wijziging, verandering en/of bewerking aan dit intellectueel eigendomsrecht toebrengen, hoe klein of ondergeschikt ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Na afloop van de Overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer geretourneerd.

9.2 Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij Opdrachtnemer. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij Opdrachtgever komen te rusten, draagt Opdrachtgever deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan Opdrachtnemer en zal Opdrachtgever indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee Opdrachtnemer al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtnemer komen te rusten. Opdrachtgever doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij Opdrachtgever blijven berusten, dan wel verbindt Opdrachtgever zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

9.3 Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een gebruiksrecht geeft dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, die is beperkt tot het overeengekomen gebruik. De naam van de Opdrachtnemer dient duidelijk bij het intellectuele eigendomsrecht van Opdrachtnemer te worden vermeld. Bij gebreke van een voorafgaande overeengekomen gebruiksduur, is het gebruiksrecht van Opdrachtnemers intellectuele eigendomsrechten in ieder geval beperkt tot de duur van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, dan wel voor de duur waarin Opdrachtgever producten en/of diensten van Opdrachtnemer afneemt. Een licentie van Opdrachtnemer is te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar, zonder dat Opdrachtnemer enige vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is. Opdrachtgever verbindt zich er in geval van opzegging toe om het gebruik van deze gebruiksrechten te staken, waaronder in ieder geval wordt verstaan het staken van de uitoefening in het economische verkeer. 

9.4 Na een opzegging, ontbinding of beëindiging van een langdurige handelsrelatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bewerkstelligt Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer dat in het economische verkeer tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen economische verbondenheid wordt aangenomen. Daartoe verricht Opdrachtgever alle noodzakelijke handelingen, waaronder in ieder geval:

a) De staking van het gebruik van onderscheidingsmiddelen van Opdrachtnemer in het economische verkeer, zoals een domeinnaam van Opdrachtgever;

b) De staking van het gebruik en de overdracht van een domeinnaam, handelsnaam of merk die een onderscheidingsmiddel van Opdrachtnemer bevat aan Opdrachtnemer;

c) Het vermijden van reclameboodschappen met gevaar voor verwarring, zoals het gebruik van onderscheidingsmiddelen die overeenstemmen met een onderscheidingsmiddel van Opdrachtnemer;

9.5 Alle niet openbaar toegankelijke informatie inzake het bedrijfsproces van Opdrachtgever en Opdrachtnemer, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd. Dergelijke vertrouwelijke informatie delen Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet met derde partijen en gebruiken zij ook niet ten behoeve van hun eigen bedrijfsvoering, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een verbintenis tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

9.6 Op eerste verzoek van Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever inzicht in al het gebruik van de rechten van Opdrachtnemer onder overlegging van bewijs daartoe. Opdrachtgever verschaft Opdrachtnemer vrijelijk en kosteloos toegang tot ieder gedeelte van zijn website waarop intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn geplaats of anderszins worden gebruikt. Als hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn, zal Opdrachtgever deze Opdrachtnemer verstrekken.

9.7 Bij overtreding van de artikelen 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 en 9.6 zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 15.000,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om in plaats van of naast de boete een vergoeding voor de geleden schade te vorderen. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Opdrachtgever en Opdrachtnemer wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.


10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1.  Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade en indirecte schade, waaronder in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Opdrachtnemer, haar ondergeschikten en/of haar ingeschakelde hulppersonen uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

10.2.  Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in artikel 10.1 geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag voor de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Opdrachtnemer komt.

10.3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Opdrachtnemer ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.


11. Overname personeel

11.1.  Het is Opdrachtgever verboden om tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging daarvan werknemer(s) van Opdrachtnemer en van de aan haar gelieerde vennootschappen en/of Hulppersonen in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten, tenzij Opdrachtnemer daarvoor Schriftelijk toestemming aan Opdrachtgever heeft verleend. Aan deze toestemming kan Opdrachtnemer voorwaarden verbinden.

11.2.  Bij overtreding van artikel 11.1 zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een boete van € 15.000,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om in plaats van of naast de boete een vergoeding voor de geleden schade te vorderen. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Partijen wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.


12. Privacy

12.1.  Wanneer Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

12.2.  Indien Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen Opdrachtnemer en Opdrachtgever Schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.

12.3.  Opdrachtnemer en Opdrachtgever informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

12.4.  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de aan Opdrachtnemer opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst uitvoert.


13. Portretrechten

Opdrachtgever verleent bij voorbaat toestemming aan Opdrachtnemer voor openbaarmaking van door of namens Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gemaakt (audio)visueel beeldmateriaal, waarop Opdrachtgever en/of haar werknemers zichtbaar is/zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken te dier zake. Opdrachtnemer heeft in ieder geval het recht het (audio)visueel beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. Opdrachtgever zal zich niet verzetten tegen het gebruik van het (audio)visueel beeldmateriaal, noch zal Opdrachtgever daartoe een vergoeding van Opdrachtnemer verlangen.


14. Opzegging van de Overeenkomst

14.1. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen, eindigt deze van rechtswege per vooraf overeengekomen datum of bij het verstrijken van de vooraf overeengekomen termijn en is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever niet mogelijk. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst voor de duur van een opdracht of samenstel van opdrachten overeenkomen, eindigt deze van rechtswege bij voltooiing van de overeengekomen opdracht(en) en is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever niet mogelijk. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opdrachtnemer heeft zonder opgave van redenen het recht een Overeenkomst Schriftelijk (tussentijds) op te zeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

14.2. Indien Opdrachtgever een Consument is, mag Consument in afwijking op artikel 14.1, eerste en tweede volzin, de Overeenkomst te allen tijde Schriftelijk opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opdrachtnemer heeft alsdan recht op betaling van de gemaakte onkosten verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst, vergoeding van schade als bedoeld in artikel 406, lid 2 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek en een redelijk loon als bedoeld in artikel 411 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek.


15. Ontbinding van de Overeenkomst

15.1.  De Overeenkomst kan door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, door middel van een Schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden, indien Opdrachtgever één of meer van de bepalingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

15.2.  De Overeenkomst kan voorts door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, door middel van een Schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden, indien:

a)  Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

b)  Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;

c)  Op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

d)  Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever wordt gelegd;

e)  Opdrachtgever komt te overlijden;

f)  Opdrachtgever wordt ontbonden;

g)  Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;

h)  Na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer andere omstandigheden ter kennis komen die Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.


16. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

16.1.  Opdrachtgever kan vorderingen op Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

16.2.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder de Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Opdrachtnemer enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.


17. (Partiële) nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door Opdrachtnemer vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.


18. Verval van recht, toepasselijk recht en forumkeuze

18.1.  Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

18.2.  Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.3.  Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter, meer in het bijzonder de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel. Consument heeft gedurende één maand nadat Opdrachtnemer zich op dit artikel 18.3 heeft beroepen de gelegenheid te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.


Deze algemene voorwaarden zijn tevens beschikbaar op de website van Opdrachtnemer op www.liselottekolthof.nl en worden op verzoek toegestuurd.


Using Format